Mittetulundusühingu NUKUTUBA põhikiri

1 Üldsätted

  1. Mittetulundusühing Nukutuba (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Kiili vald.

1.2. Ühingu juhatuse asukohaks on Lepiku tee 17, Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond, Eesti Vabariik.

1.3. Oma tegevuses juhindub ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühing on asutatud 07.02.2012.a. Vaela külas, Kiili vallas, Harjumaal

2. Ühingu eesmärk ja ülesanded

2.2 Ühingu eesmärgiks on LTT (loodus- täppis- ja teadus valdkoknna) huvihariduse toetamine läbi robootika huviringide ja töötubade; kohaliku elanikkonna kaasamise, kohaliku elu edendamine läbi robootika ja tadushuvihariduse, LEGO inseneeria kui omaette kunsti viljelemine ja propageerimine mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

2.2.1 Viiakse läbi oma ja lähivaldade hairdusasutustes LTT ja robootikaalaseid huviringe;

2.2.2 Korraldatakse kursusi ja vahendatakse infot erinevate robootika, LTT ja LEGO inseneeria võimaluste tutvustamiseks.

2.2.3 Korraldatakse koostöös erinevate haridusasutuste, LEGO entusiastide ning robootikat edendavate organisatsioonidega robootikat, LTTd ja LEGO inseneeria koolitusi ja valdkonda tutvustavaid üritusi.

2.2.4 Arendatakse koostööd teiste omataoliste ühendustega, ettevõtjate ja füüsiliste isikutega nii kodu- kui välismaal

2.2.5 Osutatakse oma liikmetele igakülgset abi koolituste vahendamisel, tootearenduses ja materjalide hankimises;

2.2.6. Tegeletakse majandustegevusega ja projektide kirjutamisega vahendite saamiseks tegevuseesmärgi elluviimiseks.

3 Liikmete õigused ja kohustused

3.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.

3.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.

3.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

3.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:

3.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;

3.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

4 Juhtimine

4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed.

4.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

4.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle määrab üldkoosolek.

4.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

4.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

5. Ühingu rahalised vahendid

5.1. Ühingu rahalised vahendid moodustuvad:

5.1.1 Sisseastumis- ja liikmemaksudest.

5.1.2. Kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest ja sponsorlusest.

5.1.3. Riigi ja kohaliku omavalitsuste poolt lepinguga üleantavast varast.

5.1.4. Projektipõhiste tegevuste – koolituste ja ürituste korraldamine, saadavatest vahenditest.

5.1.5. Kõikvõimalikest toetusfondidest saadavatest vahenditest.

5.1.6 Muust tulust, mis on vajalik ühenduse põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.2 Ühendus vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga, liikme vastutus on piiratud tasutud liikmemaksude suurusega.

6. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Pärast ühingu lõpetamist antakse vara üle vastavalt tulumaksuseaduse § 11 lõike 2 punktile 4 või sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele